Daniele Mangano

Amministrazione
CEO

Bekhzod Ayupov

Amministrazione
Director

Inoyatkhodjaev Jamshid Shukhratullaevich

Gestione
Supervisor

Igor Simone Stievano

Gestione
Supervisor